top of page
preizkusi-me-nagradna-ig.jpg

PRAVILA ZA SODELOVANJE V INSTAGRAM NAGRADNI IGRI

 

1. člen

(splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre na instagram profilu Preizkusi.me (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizator nagradne igre je Tomaž Pušenjak s.p. (v nadaljevanju: izvajalec).

(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Preizkusi.me, www.preizkusi.me/nagradna-igra .

2. člen

(trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra poteka na Instagram profilu Preizkusi.me, od 16.8.2019 od 20:00 do 31.8.2019 do 20:00.

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve izvajalca lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen na Facebook strani E-vozila in v dodatku teh pravil.

3. člen

(pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, brez omejitve starosti. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. Nagrado pa lahko koristi le polnoletna oseba, ki ima opravljen izpit B-kategorije.

(2) Uslužbenci izvajalca ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji) ne smejo sodelovati v nagradni igri. Takšna prijava šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri:

-- Slediti profilu Preizkusi.me,

- Všečkati objavo nagradne igre,

- zapisati komentar.

(2) V primeru, da v času trajanja nagradne igre izvajalec ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima izvajalec pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

5. člen

(nagrada)

(1) Posamezna nagrada je 8 urni najem vozila Quadro 4.

(2) Izmed vseh sodelujočih, ki so izpolnili vse pogoje nagradne igre, bo izvajalec izžrebal nagrajenca/nagrajenko 1.9.2019. 

(3) Nagrajenec bo objavljen 1.9.2019 .

(4) Nagrajenec je dolžan v roku 48 ur kontaktirati izvajalca nagradne igre glede prevzema nagrade.

(5) Nagrada je unovčljiva do 1.9.2020, pri čemer je nagrajenec/nagrajenka dolžan pravočasno izbrati in se dogovoriti z izvajalcem nagradne igre glede razpoložljivega prostega termina za koriščenje nagrade.

(6) Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Dodeljenih nagrad ni mogoče vnovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati denarne protivrednosti. Morebitno dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije izvajalec nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) izvajalcu dolžni sporočiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in EMŠO), in sicer najkasneje v roku 3 dni od prejema obvestila o prejeti nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42,00 evra (z DDV). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. V primeru, da nagrajeni poslušalec predhodno navedenih podatkov za namen izračuna in akontacije dohodnine v predvidenem roku po obvestilu o prejeti nagradi ne bo dostavil izvajalcu nagradne igre, izgubi pravico do nagrade.

6. člen
(izključitev odgovornosti tehničnega izvajalca)

(1) Izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje Facebook strani E-vozila, omrežja ali telefonskih linij, niti za sodelovanja, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave bodo štele za neveljavne.

7. člen

(varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) Podjetje Tomaž Pušenjak s.p., ki obdeluje podatke za Preizkusi.me bo osebne podatke (ime, priimek, kraj bivanja, elektronska pošta in telefonska številka) nagrajencev vpisalo v svojo bazo in uporabilo za potrebe predaje nagrad. Izvajalec nagradne igre in medijski sponzor bosta kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(3) Osebni podatki iz 2. odstavka 7. člena se hranijo do preklica oz. največ 5 let. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe oziroma izplačila posamezne nagradne igre (na primer davčna številka ...), pa se po koncu nagradne igre oziroma izplačilu nagrade brišejo.

(4) S Prijavo in z izrecno privolitvijo je sodelujoči seznanjen, da izvajalec ter pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre (ime, priimek, kraj bivanja, elektonska pošta in telefonska številka). S prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh.

(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopajo oddelki marketinga, uredništva in tajništva pri izvajalcu nagradne igre. Do njih lahko posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na elektronskem naslovu info@preizkusi.me. Iz baze pa se sodelujoči lahko odjavi na naslovu info@preizkusi.me. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

(6) Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.

(7) S prevzemom nagrade sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti izvajalca in medijskega sponzorja, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in v vseh drugih medijih.

8. člen

(reklamacije)

(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro in nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@preizkusi.me.

9. člen 

(dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoji nagradne igre se tolmačijo v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Izvajalec ima kadarkoli in brez predhodnega obvestila pravico dopolniti pravila sodelovanjav nagradni igri, ki jo ustvarja.

Ljubljana, 16. 8. 2019

bottom of page